BIVP – į miestus orientuotos investicijos, derinančios bendruomenės, verslo ir vietos valdžios iniciatyvas

0

2019 08 07

Pateiktas priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.
Jį rasite čia:
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1192917
Kviečiame per 10 darbo dienų teikti pastabas ir pasiūlymus.

lt_LT
en_US